en

Zdrowie naszego biznesu i etyczny rozwój

600

kierowników aptek
przeszkolonych
z zakresu etyki

8 mln

miesięcznych
odwiedzin
portalu doz.pl

ok.
850

dostawców
współpracujących
z PGF

ZARZĄDZANIE ETYKĄ

Kodeks Etyki

Podstawę kultury organizacyjnej Pelion stanowi etyczne postępowanie jego pracowników. Jako firma odpowiedzialna stosuje się do wszystkich regulacji i przepisów prawa obowiązujących na rynku farmaceutycznym. Z myślą o swoich interesariuszach, a w szczególności pracownikach, Pelion opracował i wdrożył w 2013 r. „Kodeks Etyki”, opierający się na kluczowych dla firmy wartościach: Przywództwo, Odpowiedzialność i Zaufanie. Jego celem jest zwiększenie przejrzystości prowadzonych działań. Ma także za zadanie wspierać pracowników Pelion w przyjmowaniu właściwych postaw w sytuacjach, z jakimi stykają się w codziennej pracy. Wyznacza standardy zachowań nakierowanych na uczciwość i przejrzystość wszystkich prowadzonych działań.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Pelion:

 • stawia Pacjenta w centrum uwagi, dbając o jego zdrowie w zakresie, w jakim pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem firmy;
 • pracuje na zaufanie, chcąc być pożądanym partnerem biznesowym i współpracować z podmiotami, które podzielają wartości etyczne firmy;
 • chroni wolną konkurencję, stosując i promując wysokie standardy uczciwej rywalizacji na rynku;
 • przeciwdziała korupcji, nie akceptując żadnych jej przejawów;
 • dba o wartość przedsiębiorstwa, chroniąc swoją reputację i zabezpieczając zasoby materialne oraz niematerialne i prawne;
 • buduje organizację przyjazną pracownikom, oferując godne warunki zatrudnienia w przyjaznym środowisku pracy, wspierając rozwój zawodowy i osobisty oraz promując wśród pracowników zdrowy tryb życia;
 • tworzy lepszą rzeczywistość, angażując się i zachęcając innych do zaangażowania w inicjatywy społeczne oraz poprawę kondycji zdrowotnej pracowników i społeczeństwa;
 • dba o środowisko naturalne, poszukując nowych możliwości minimalizowania swojego negatywnego oddziaływania na otoczenie zewnętrzne.

Przez cały 2015 rok Pelion kontynuował wdrażanie „Kodeksu Etyki” we wszystkich spółkach. Każdy nowo zatrudniony pracownik zobowiązany był do zapoznania się z wytycznymi Kodeksu oraz do podpisania oświadczenia o jego stosowaniu. W celu sprawdzenia znajomości Kodeksu Etyki, pracownicy mają możliwość skorzystania ze szkolenia dzięki specjalnej platformie e-learningowej. Na straży Kodeksu Etyki od 2014 roku stoi Rzecznik ds. Etyki.

Ze względu na międzynarodową działalność Pelion, Kodeks Etyki został wydany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Każdy pracownik Pelion ma możliwość zgłoszenia przypadków związanych z łamaniem obowiązujących zasad etycznych do swojego bezpośredniego przełożonego. Jeżeli z jakichś przyczyn nie chce skorzystać z tej możliwości, może od razu zgłosić swoje wątpliwości i podejrzenia związane z nieetycznym zachowaniem korzystając z telefonu zaufania oraz skrzynki e-mailowej Rzecznika Etyki.

W 2015 r. został zagłoszony jeden przypadek podejrzenia o mobbing. Rzecznik Etyki przeprowadził postępowanie wyjaśniające i mediacyjne. Znamion mobbingu nie stwierdzono. Nie zgłoszono w 2015 r. żadnych przypadków dyskryminacji.

Klienci mają również możliwość zgłoszenia swoich wątpliwości i skarg w trybie reklamacyjnym.

Kodeks Etyki dostępny jest dla wszystkich i jest zamieszczony na stronie www.pelion.eu w zakładce „CSR”.

Wybierając partnerów biznesowych, Pelion kieruje się wyłącznie przesłankami merytorycznymi odnoszącymi się m.in. do wiarygodności firmy, jej reputacji, sytuacji ekonomicznej, jakości oraz konkurencyjności przedstawionej oferty. Pracownicy Pelion zobowiązani są do przedstawienia, w razie potrzeby, sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów, które zdecydowały o wyborze danej firmy i zakresu współpracy. Nigdy nie uczestniczą bezpośrednio ani pośrednio w jakichkolwiek aktach korupcji bez względu na praktyki i zwyczaje przyjęte na danym rynku.

W 2015 r. nie było w firmie przypadków korupcji. Nie podjęto wobec organizacji żadnych kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń wolnej konkurencji ani praktyk monopolistycznych. Nie nałożono na firmę kar pieniężnych ani innych pozafinansowych sankcji z tytułem niezgodności z prawem i regulacjami.

W ciągu 2015 r. nie nałożono na spółki Pelion żadnych kar finansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

[UNGC:10]

Odpowiedzialność w działaniu

PELION BIERZE UDZIAŁ W KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH INICJATYWACH ZWIĄZANYCH ZE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNESU.

2 lipca 2012 r. Pelion, jako pierwsza firma z Łodzi i polskiego sektora ochrony zdrowia, przystąpiła do Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Celem inicjatywy jest rozwijanie międzynarodowej grupy firm społecznie odpowiedzialnych. Udział w Global Compact daje niepowtarzalną szansę wymiany doświadczeń z zakresu problematyki zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako uczestnik Global Compact, Pelion zobowiązał się do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, 10 zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Jednocześnie firma wywiązuje się z obowiązku raportowania o swoich działaniach związanych z przestrzeganiem zasad na stronie GC. Szczegółowe informacje na temat inicjatywy oraz raporty można znaleźć na stronie globalcompact.org.pl.

W 2015 r. Pelion uczestniczył w projekcie „Równość w biznesie”, którego celem była promocja równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Akcja zainicjowana była przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który zaprosił do grona Ambasadorów Równości w Biznesie osoby, a także różne instytucje, firmy i organizacje, będące promotorami równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów. Jedną z nich była firma Pelion. Pracownicy firmy aktywnie włączyli się w promocję akcji. W ogłoszonym w ramach akcji konkursie fotograficznym promującym równość, przedstawicielki firmy Pelion zdobyły pierwsze miejsce.

Od 2008 r. Pelion aktywnie uczestniczy w obchodach Międzynarodowego Dnia Godności, inicjatywy członków Światowego Forum Ekonomicznego, szerząc ideę godności i poszanowania drugiego człowieka.

Pelion, wraz ze spółkami zależnymi, aktywnie działa również w ramach międzynarodowych i krajowych inicjatyw branżowych.

Członkostwo w organizacjach:

 • World Economic Forum
 • Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”
 • Polska Rada Biznesu
 • Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych
 • Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • GIRP (Groupement International de la Répartition Pharmaceutique)
 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „Polfarmed"
 • Izba Przemysłowo - Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce
 • Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
 • Łomżyńska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Stowarzyszenie „Lubelski Klub Biznesu"
 • Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
 • Polskie Towarzystwo Przemysłu Kosmetycznego

W trosce o najwyższe standardy komunikacji zewnętrznej i marketingowej, firma przestrzega ogólnie obowiązujących regulacji prawnych, a także stosuje się do przyjętych wewnętrznych zasad reklamy. W tym celu spisane zostały i przyjęte „Zasady postępowania w przypadku aktywności podejmowanych w sferze reklamy, marketingu, PR w Pelion S.A.”. Osoby odpowiedzialne za te obszary zostały zobowiązane do ich przestrzegania. Szczególnie dotyczy to osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie.

Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej firmy pod adresem: http://www.pelion.eu/pl/79,zasady-reklamy.html

Spółki Pelion są wydawcą czasopism, w tym m.in. Bez Recepty, Magazyn 60+, Nasza Firma, Farmakoekonomika Szpitalna. Niezwykle istotna jest ich rzetelność dziennikarska. Magazyn 60+, DOZ Magazyn, Bez Recepty oraz ich wydawcy należą do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Szczególną wagę przywiązuje się do znakowania oraz informacji zawartych na produktach marek własnych DOZ i Natura. Spełnione są wszystkie przewidziane normy. Dodatkowo firma dba o osoby wrażliwe, w tym niewidome, zamieszczając na suplementach diety napisy w języku Briaille’a, co nie jest wymagane prawem.

Podejmowane są działania mające na celu zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji o ofercie, a także możliwość zgłaszania uwag i reklamacji. Spółki przykładają dużą wagę do wydawanych ofert i materiałów promocyjno-reklamowych. Firma obecna jest w mediach społecznościowych. Niektóre spółki posiadają swoje profile na Facebooku, Goldenline oraz Twitterze. Osoby odpowiedzialne za ich administrowanie robią to z należytą starannością i dbałością o najwyższe standardy komunikacji.

Ze względu na obowiązujący od 2012 r. zakaz reklamy aptek oraz niedookreślenie pojęcia reklamy w ustawie Prawo Farmaceutyczne, spółki Pelion nie mają możliwości dotarcia z ofertą i informacją do Pacjentów, co znacząco utrudnia komunikację na linii firma – Pacjent.

Pacjenci są pozbawieni możliwości otrzymania rzetelnej i pełnej informacji o ofercie aptek, pozwalającej na dokonanie świadomego wyboru w zakresie farmakoterapii. Niedookreślenie zasad reklamy jest powodem niejasności interpretacyjnych, w wyniku których w 2015 r. na spółkę DOZ S.A. zostały nałożone kary za niezgodność z regulacjami dotyczącymi reklamy.

Wszystkie zobowiązania przyjęte na 2015 r. zostały zrealizowane:

 • Dokończenie prac i zaimplementowanie Kodeksu Etyki
 • Implementacja zasad Global Compact oraz działań odpowiedzialnego biznesu wśród kontrahentów i partnerów biznesowych