en

Działalność DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie

ponad
10 mln PLN

wartość projektu "Razem możemy
więcej" w trakcie czterech edycji


114

organizacji
będących
beneficjentami
pomocy

ok.
2 mln PLN

kwota pomocy
projektu "Razem
możemy więcej"
w 2015 roku

19 767

osób otrzymało
pomoc dzięki
grantowi w 2015 r.

Pomoc
15

Domom
Samotnych
Matek
343 dzieci
380 kobiet

208 800 PLN

udzielonego
wsparcia

DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie pomaga osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej poprzez finansowanie zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych. Prowadzi także wszechstronną działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia, wspierając i realizując szereg inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Stanowi platformę umożliwiającą współpracę i zaangażowanie się wszystkich spółek i pracowników w działalność filantropijną i różne projekty społeczne.

Od czterech lat najważniejszą i największą inicjatywą DOZ Fundacji jest projekt „Razem Możemy Więcej”, mający na celu integrację i rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami działającymi w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej na rzecz niwelowania barier w dostępie do leków. Głównym jego elementem jest konkurs grantowy, w ramach którego Fundacja dofinansowuje ogólnopolskie i lokalne projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorych, bezdomnych, samotnych, których nie stać na zakup leków i środków medycznych. Wyboru zwycięzców konkursu dokonuje komisja konkursowa, do udziału w której zapraszane są osoby reprezentujące różne środowiska i zawody. Osoby te, dzięki swojemu doświadczeniu, zaangażowaniu społecznemu oraz obiektywizmowi, pomagają dokonać najlepszego wyboru organizacji partnerskich projektu. W składzie komisji są m.in. przedstawiciele Forum Darczyńców, farmaceuta, dyrektor szpitala, a także najbardziej aktywni wolontariusze Fundacji oraz jej przedstawiciele. W 2015 roku projekt realizowało 98 organizacji, udzielając wsparcia około 19 tysiącom osób. Z roku na rok, ze względu na rosnące potrzeby wśród organizacji NGO, rośnie kwota przekazana przez Fundację na dofinansowanie projektów w ramach Grantu Razem Możemy Więcej.

WARTOSĆ PROJEKTU RAZEM MOŻEMY WIECEJ W LATACH 2012 – 2015 (W PLN)

2012 2013 2014 2015
620 000 1 327 300 1 559 900 1 923 500

Od 2009 r. DOZ Fundacja wspiera placówki, w których przebywają samotne matki wraz z dziećmi. Pomocą objętych jest 15 domów z całej Polski. W 2015 r., obok pomocy materialnej, Fundacja kontynuowała dla mieszkanek placówek spotkania ze znanymi osobami oraz wydarzenia kulturalne. W spotkaniach tych wzięli udział m.in. sędzia Anna Maria Wesołowska, 1. Łódzka Orkiestra Gitarowa, śpiewaczka operowa Anna Cymmerman, gitarzysta Jan Krzos, studentki Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi.

During the eight years of its operation the Foundation has been supporting various local initiatives to help individuals struggling with diseases, including events organised by the ‘Painted with Hope’ Association for the Disabled at the Łódź Archdiocese and the ‘Heart for Christmas’ project run by Caritas. Each year it joins the ‘Cereal for Baby’ campaign of Fundacja Pomocy Rodzinie (Family Support Foundation). The Foundation provides regular support to the Dom w Łodzi Foundation, St Brother Albert Association and other organisations by supplying them with medical products, wound dressings and hygiene products it receives from Pelion companies. In 2015, the Foundation helped 114 organisations.


The Foundation also initiates and coordinates campaigns encouraging Pelion employees to support local initiatives. One example is the ‘Caps into bags’ project which, in addition to its environmental purpose, has a social dimension. Caps collected by the employees support the activities of the Hospice Foundation of Gdańsk, the Children’s Hospice in Łódź, and the Single Mother Shelter of Łódź.

W działania Fundacji angażują się pracownicy wszystkich spółek Pelion. Grono stałych wolontariuszy obejmuje ok. 100 osób, ale w poszczególnych akcjach uczestniczy ich znacznie więcej. Pracownicy biorą również udział w akcji pay-roll, zapoczątkowanej w 2013 r., przekazując na rzecz Fundacji końcówki swoich wynagrodzeń. Co miesiąc dołączają do niej nowi pracownicy, a w całym 2015 r. było to w sumie około 650 osób.

Fundacja prowadzi program Zostań Darczyńcą, mający na celu pomoc podopiecznym Fundacji. W 2015 r. było to 48 osób, w tym 22 dzieci. Dla dzieci organizowane są akcje z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek. Mali podopieczni co roku piszą listy do Św. Mikołaja, zawierające najskrytsze marzenia, które spełniają wolontariusze i pracownicy ze wszystkich spółek Pelion. Akcje takie integrują i zachęcają do wspólnego działania w ramach działów i całych spółek. Dzięki wolontariuszom możliwa jest też pomoc wszystkim podopiecznym. To oni otaczają szczególną opieką podopiecznych. Pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów, organizują wizyty w szpitalach i przychodniach, załatwiają sprawy urzędowe i sądowe. Organizują zbiórki charytatywne podczas DOZ Maratonu Łódź z PZU oraz inne, związane z bieżącymi potrzebami. Najważniejsza jednak jest więź, jaka tworzy się między podopiecznymi a wolontariuszami. Wspólne spędzanie czasu, rozmowy i zainteresowanie to wartości, które są bezcenne. Podopieczni to często osoby samotne i starsze, które obok zmagania się z problemami zdrowotnymi i finansowymi, borykają się również z odrzuceniem przez społeczeństwo. Dzięki przyjaźni i zainteresowaniu wolontariuszy na nowo nawiązują więzi międzyludzkie i aktywnie uczestniczącą w życiu społecznym.

Cenioną przez partnerów społecznych i biznesowych DOZ Fundacji Dbam o Zdowie jest organizacja wieczorów charytatywnych, integrujących interesariuszy firmy Pelion. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na pomoc chorym. W 2015 r., dzięki pozyskanym środkom, pomoc trafiła do dzieci chorych onkologicznie. Gościem wieczoru był Szymon Majewski, Ambasador Fundacji Iskierka, który opowiedział gościom o swoim zaangażowaniu w różne projekty społeczne, przekonując wszystkich, że warto pomagać. Całość środków została przeznaczona na zakup niezbędnych leków oraz pomp infuzyjnych. Podczas piątej jubileuszowej edycji uzbierano rekordową kwotę 97 720 zł. Było to możliwe dzięki hojności zgromadzonych gości, a także osobom i pracownikom, którzy byli zaangażowani w pozyskanie ciekawych fantów i prac na organizowaną podczas wieczoru aukcję.

Od 2013 r. Fundacja należy do Forum Darczyńców, związku niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Forum zrzesza fundacje i stowarzyszenia, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego. Każda z nich określa własne cele, priorytety, zasady i normy przyznawania wsparcia. Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują.

2012 2013 2014 2015
1 311 119,02 2 070 597,81 2 315 755,39 2 700 720,83