en

Pelion na GPW w Warszawie w 2015 roku

W 2015 roku kurs akcji Pelion oscylował w przedziale 43,48 PLN – 89,69 PLN. Roczne maksimum zostało osiągnięte 13 stycznia, a roczne minimum 8 grudnia. Od stycznia do kwietnia 2016 roku akcje Pelionu kontynuowały trend boczny zapoczątkowany w lipcu 2015 roku. Ich notowania oscylowały w tym okresie w przedziale 76 PLN – 90 PLN. W maju akcje Spółki zniżkowały o ponad 19% względem zamknięcia kwietnia, po czym w czerwcu i lipcu nastąpiła nieduża korekta. Od sierpnia do listopada akcje spółki znajdowały w trendzie spadkowym. W grudniu akcje Pelionu zanotowały odbicie kursu. Cena akcji zakończyła miesiąc i rok 2015 na poziomie 54,29 PLN, zyskując ponad 6,6% w stosunku do zamknięcia poprzedniego miesiąca. Średni dzienny wolumen obrotu akcjami wyniósł w ciągu 2015 roku blisko 1,59 tys. akcji, najwyższy był we maju – 2,89 tys., a najniższy w lutym – 0,74 tys. Kapitalizacja na koniec roku wyniosła 605 mln PLN.

Pelion na GPW
Miejsce notowań GPW w Warszawie
Rynek / Segment Podstawowy/50 PLUS
System notowań Ciągłe
Sektor branżowy Handel Hurtowy
Nazwa skrócona PEL
Bloomberg PEL PW
Reuters PELIO.WA
Uczestnik indeksów na koniec 2015 WIG, sWIG80, Respect Index
Liczba akcji na koniec 2015 11 145 714

Dywidenda
Rok wypłaty dywidendy Dywidenda
(mln PLN)
DPS
(PLN)
Dividend Yield*
2011 15 1,23 2,5%
2012 18 2,0 7,8%
2013 23 2,0 3,4%
2014 34 3,0 4,1%
2015 22 2,0 2,4%
* Dividend Yield do ceny akcji w dniu dywidendy

W lutym 1998 roku wpływy z IPO wyniosły 75 mln PLN. Od 1998 roku Pelion wypłacił akcjonariuszom 243 mln PLN dywidendy i jednocześnie skupił akcje własne na kwotę 81,5 mln PLN.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pelion S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 na wypłatę akcjonariuszom spółki dywidendy, w kwocie 2 PLN za jedną akcję. Na dzień podjęcia uchwały uprawnionych do dywidendy było 11 185 575 akcji z wyłączeniem 39 861 akcji własnych nabytych przez spółkę w celu umorzenia. Łączna wysokość wypłaconej dywidendy wyniosła 22 291 428 PLN.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Pelion S.A., w dniu 19 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku netto za 2015 rok na kapitał zapasowy Spółki.

Relacje z inwestorami

Spółka prowadzi otwarty dialog z uczestnikami rynku kapitałowego, przestrzegając zasad transparentności. Komunikacja z inwestorami i analitykami, prowadzona w postaci bezpośrednich spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej, przebiega dwukierunkowo – pracownicy Pelion przekazują informacje na temat Spółki, ale także pozyskują informacje zwrotne, które wykorzystują w celu budowania jeszcze lepszego dialogu. Dodatkowo, w 2015 roku spółka przeprowadziła badanie ankietowe wśród analityków w celu zbadania ich oczekiwań i oceny sposobu komunikowania się Spółki.

Wyrazem dbałości o relacje z inwestorami indywidualnymi oraz innymi interesariuszami jest wysoka ocena strony www.pelion.eu od momentu jej uruchomienia, w 2011 roku, w kolejnych edycjach Konkursu Złota Strona Emitenta. Kapituła konkursu doceniała nie tylko zawartość informacyjną strony i użyteczność serwisu, ale także sposób komunikacji z inwestorami oraz sprawne odpowiadanie na zapytania kierowane do spółki poprzez kanały dostępne na stronie.

W celu bezpośredniego zaprezentowania spółki większemu gronu inwestorów indywidualnych, przedstawiciele Pelion wzięli udział w Targach Akcjonariat podczas 19. Konferencji WallStreet w maju 2015 roku.

W grudniu 2015 roku Pelion po raz czwarty został uczestnikiem indeksu RESPECT Index, skupiającego spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, notowane na GPW w Warszawie. Indeks ten stanowi realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o najwyższych standardach zarządzania.

Zobowiązania na 2015 r.:

  • Dołożenie starań aby pozostać w kolejnych edycjach Respect Index;
  • Wdrożenie i usprawnienie nowoczesnych form komunikacji z inwestorami;

Wszystkie zobowiązania zostały zrealizowane.

Zobowiązania na przyszłość:

  • Uczestnictwo w Respect Index w kolejnych edycjach;
  • Publikacja jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Pelion jednocześnie w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej - w celu zapewnienia równego dostępu do informacji dla inwestorów;