en

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w Pelion zorientowane jest na identyfikację potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć wpływ na działalność Grupy, utrzymanie ryzyka w ustalonych granicach oraz zapewnienie realizacji strategii biznesowej.

Cele zarządzania ryzykiem są na bieżąco wyznaczane, kategoryzowane i komunikowane. Obejmują w szczególności:

  1. zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy poprzez ustanowienie spójnego podejścia do identyfikacji, oceny, analizy ryzyk oraz odpowiedzi na ryzyka kluczowe,
  2. wspieranie osiągania celów biznesowych poprzez wdrożenie narzędzi wczesnego ostrzegania o szansach i zagrożeniach,
  3. zapewnienie wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacyjnych Pelion,
  4. poprawę jakości i efektywności zarządzania projektami, w tym niwelowanie ryzyka niepowodzenia projektu,
  5. ochronę życia i zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz reputacji marek Pelion,
  6. stanowienie organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia.

Polityka zarządzania ryzykiem w Pelion została oparta na metodologii COSO II. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy celami, tj. tym co Pelion chce osiągnąć, a komponentami zarządzania ryzykiem korporacyjnym – tym, co jest potrzebne do osiągnięcia celów. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym ma znaczenie z punktu widzenia całej organizacji i poszczególnych jej części. Jest to odzwierciedlone w trzecim wymiarze kostki, w którym znajdują się jednostki organizacyjne Pelion.

Zależności te, zgodnie z metodologią COSO II, prezentuje trójwymiarowa kostka.

Rada Nadzorcza Pelion S.A. (Komitet Audytu) sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Dokonuje oceny kompletności systemu pod kątem polityk i procedur zasad nadzoru, zasad agregacji i kwantyfikacji ryzyk, zasad raportowania i monitorowania.

Zarząd Pelion S.A. odpowiada za zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, w tym za nadzorowanie i monitorowanie podejmowanych działań oraz zapewnienie skutecznej odpowiedzi na ryzyko i przejrzystych linii raportowania.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Pelion jest realizowany w modelu trzech, wzajemnie niezależnych linii obrony: