en

Strategia CSR 2012-2015

Wszystkie działania CSR zostały oparte na trzech
filarach wynikających z dotychczasowej misji Pelion:
Dbamy o zdrowie

Wszelkie działania CSR podejmowane przez Pelion powinien łączyć wspólny mianownik

ZDROWIE – rozumiane dosłownie (zdrowie człowieka/społeczeństwa) i w przenośni (zdrowe praktyki - biznes)

Nasza pasja

Działania te powinny angażować wszystkich interesariuszy, ale ich motorem powinni zawsze być pracownicy Pelion – jej kluczowy kapitał

Podejmowane działania powinny w świadomy sposób nawiązywać do przyszłości,

(tradycja jako punkt wyjścia)

Kluczowe obszary działań

Budowanie zdrowych relacji z inwestorami opartych o transparentności biznesu
Dbanie o zdrowie środowiska naturalnego minimalizując wpływ własnych działań na jego stan
Dbanie o zdrowie pacjentów poprzez zwiększanie dostępu do leczenia i aktywnej profilaktyki
Dbanie o zdrowie biznesu poprzez inicjatywy na rzecz jego etycznego rozwoju
Budowanie zdrowych relacji z pracownikami i inicjowanie działań z myślą o ich zdrowiu

Innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach działalności

Cele do osiągnięcia: po pierwsze PACJENT

Dbanie o zdrowie Pacjentów poprzez zwiększanie
dostępu do leczenia i aktywnej profilaktyki,
walka z ubóstwem i nierównością społeczną
Wiodąca rola Fundacji Dbam o Zdrowie

DOZ Maraton Łódź z PZU - zaangażowanie wszystkich spółek Pelion
Kontynuacja propacjenckich inicjatyw
Działania w zakresie dzielenia się wiedzą poprzez spójną platformą informacyjną

Przestrzeganie Praw Człowieka

Cele do osiągnięcia: Pracownicy

Budowanie zdrowych relacji z pracownikami
i inicjowanie działań z myślą o ich zdrowiu

Wprowadzenie ujednoliconej dla wszystkich spółek w grupie polityki personalnej

Stworzenie kodeksu
etycznego Pelion

Program wolontariatu pracowniczego
(satysfakcja pracowników z możliwości godzenia pracy zawodowej z samorealizacją poprzez wolontariat)

Stworzenie pracownikom warunków do wyrażenia opinii nt. tego jakich udogodnień oczekują

Dzielenie się najlepszymi praktykami pomiędzy spółkami

Szczególne uwzględnienie w działaniach na rzecz pracowników takich inicjatyw, które są wyrazem dbałości o ich zdrowie.

Cele do osiągnięcia: Lokalne społeczności

Dbanie o zdrowie Pacjentów oraz zdrowe relacje ze społecznościami
lokalnymi poprzez inicjowanie akcji na ich rzecz
Połączenie działań spółek Pelion z działalnością Fundacji Dbam o Zdrowie

Akcja Urtica Dzieciom

Zaangażowanie większej liczby spółek w daną inicjatywę w ramach Pelion

Dziedzictwo narodowe - dbanie o tradycje aptekarstwa poprzez prowadzenie muzeów farmacji (Łódź, Lublin), aptek z wieloletnią historią oraz działalności wydawniczej

Cele do osiągnięcia: Partnerzy biznesowi

Dbanie o zdrowie biznesu poprzez inicjatywy na rzecz jego etycznego rozwoju

Stworzenie kodeksu etycznego dla
Pelion i jego partnerów biznesowych

Zobligowanie partnerów biznesowych
do przestrzegania 10 zasad Global Compact
oraz kodeksu etycznego Pelion

Zobligowanie podwykonawców do przestrzegania
Kodeksu Etycznego Pelion Healthcare Group

Podjęcie działań wzmacniających relacje z partnerami

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
z zakresu etyki w biznesie

Poszukiwanie synergii i równowagi pomiędzy
ekonomicznym, środowiskowym i społecznym
funkcjonowaniem firmy

Stworzenie specjalnych wymogów wobec podwykonawców transportowych/logistycznych uwzględniających potrzebę redukcji CO2 (przestrzeganie zasad Global Compact)

Cele do osiągnięcia: Inwestorzy

Budowanie zdrowych relacji z inwestorami opartych na transparentności biznesu

Zainicjowanie projektów CSR, którego beneficjentami mogliby być inwestorzy lub potencjalni inwestorzy giełdowi

Inwestowanie w przyszłość m.in. poprzez innowacyjne formy komunikacji z inwestorami

Nowoczesna strona www

Pokazanie inwestorom, że to co łączy wszystkie spółki w Pelion to pasja

Zintegrowane raportowanie/ Index Respect

Cele do osiągnięcia: Branża farmaceutyczno-medyczna, B2B

Dbanie o zdrowie biznesu poprzez inicjatywy na rzecz jego etycznego rozwoju

Odwołanie się do idei promocji najwyższych standardów w opiece zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji branży farmaceutycznej

Objęcie działaniami także legislatorów (element edukacyjny w kontekście proponowanych przez nich zmian)

Odwołanie się do idei promocji najwyższych standardów w opiece zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji branży farmaceutycznej

Spięcie spójną platformą działań z zakresu dzielenia się wiedzą

Zainicjowanie działań, których podstawą ma być dzielenie się wiedzą o tym, jak efektywnie prowadzić biznes w branży farmaceutycznej, w zgodzie z prawem i z uwzględnieniem potrzeb Pacjentów

Kontynuacja działań edukacyjnych wspierających farmaceutów w zarządzaniu aptekami; uwzględnianie w tych działaniach rzeczywistych potrzeb tej grupy i stworzenie narzędzi, które pozwolą te potrzeby zbadać

Stworzenie ujednoliconego systemu komunikacji z klientami B2B

Budowanie i wspieranie relacji ze środowiskiem akademickim

Cele do osiągnięcia: Zrównoważony rozwój / środowisko

Dbanie o zdrowie środowiska minimalizując wpływ własnych działań na jego stan
Pelion zdiagnozował swój bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne

Bezpośrednie aspekty środowiskowe, na które firma ma wpływ poprzez
zmiany w codziennym postępowaniu i na każdym etapie działalności:

Zużycie energii związane m.in. z ogrzewaniem, oświetleniem budynków, a także używaniem urządzeń takich jak komputery, urządzenia AGD, itp.

Pobór i zużycie wody

Zużycie papieru związane z zawieraniem umów, rozliczeń, zamówień, faktur

Zużycie paliw związane z posiadaniem floty samochodów służbowych

Wytwarzanie odpadów komunalnych i związanych ze świadczonymi usługami

Pośrednie aspekty środowiskowe, na które Pelion ma ograniczony wpływ:

Relacje ze stronami trzecimi, na które firma może wpływać w ograniczonym stopniu

Regulacje prawne i decyzje administracyjne

Korzystanie z usług różnych podmiotów w zakresie m.in. usług remontowych, usług odbioru odpadów, firm transportowych, utrzymania porządku, itp.

Relacje te niosą za sobą pośrednie oddziaływanie firmy na środowisko w różnym stopniu.

Działania w kluczowych obszarach działalności stwarzających zagrożenie dla środowiska:

  • gospodarka odpadami
  • odbiór i recycling leków, odpadów typu tektura, folia, aluminium,
  • zbiórki makulatury, tonerów, baterii, nakrętek
  • spalanie paliwa = ekodriving, wymiana floty

Monitoring zużycia wody, ścieków, energii

Podjęcie inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska w tych obszarach

Określenie konkretnych celów, do których dąży firma i zainicjowanie konkurencji między spółkami w tym zakresie

Włączenie pracowników w proces identyfikacji obszarów, gdzie można dążyć do zmniejszania/zbierania odpadów/zanieczyszczeń.