en

Analiza wyniku finansowego

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

W 2015r. Pelion uzyskał skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie

8 457,8 mln PLN

tj. o

9,9%

wyższe niż w roku ubiegłym (bez uwzględnienia
przychodów spółki Natura Sp. z o.o. dynamika wyniosłaby +5,4%).

Wzrost realizowanej sprzedaży w segmencie hurt wyniósł

+4,3%

a w segmencie detal na poziomie

+24,7%

(bez uwzględnienia przychodów spółki Natura Sp. z o.o., dynamika w segmencie detal wyniosłaby 7,8%)

W tym samym czasie hurtowy rynek dystrybucji do aptek
i szpitali w Polsce uzyskał dynamikę na poziomie ok. +7,1%(1)

Dynamika hurtowego rynku farmaceutycznego na Litwie wyniosla w tym okresie +3,7%(2)

(1) na podstawie Rocznika 2015 IMS Health (2) na podstawie danych IMS Health,2015

W strukturze obrotów dominowały przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych. Sprzedaż produktów i usług stanowiła 4,3% przychodów ze sprzedaży i składały się na nią głównie usługi marketingowe, usługi dotyczące bezpośredniej sprzedaży towarów Astra Zeneca UK Limited, usługi transportowe i logistyczne.

W okresie 12 miesięcy 2015 r. polskie spółki Pelion prowadziły sprzedaż towarów niemal wyłącznie na rynek krajowy. Spółki z Litwy i Wielkiej Brytanii prowadziły sprzedaż na terenie własnych państw – sprzedaż ta stanowiła 9,2% sprzedaży towarów Pelion.

Oferta handlowa skierowana jest do pacjentów, aptek, szpitali i innych hurtowni. Podobnie jak w latach ubiegłych przeważającą część sprzedaży towarów stanowiła sprzedaż hurtowa, której udział w przychodach ogółem wyniósł 68,8%, w tym sprzedaż hurtowa do szpitali stanowiła około 17% obrotu Pelion.

W branży hurtowej dystrybucji leków istnieje sezonowość związana z okresami większej zachorowalności, skutkująca wzrostem sprzedaży w I i IV kwartale. W przypadku Pelion sezonowość sprzedaży jest w pewnym stopniu rekompensowana przez rozszerzanie oferty produktów dostępnych w aptekach (kosmetyki, drobny sprzęt medyczny), jak również przez szeroki zasięg geograficzny realizowanej sprzedaży (regiony atrakcyjne turystycznie w okresie letnim). Łączne przychody ze sprzedaży w I i IV kwartale 2015 stanowiły ok. 51,0% przychodów zrealizowanych w roku 2015.

Na przestrzeni 2015 r. zadania w zakresie współpracy z dostawcami były realizowane głównie poprzez spółkę PGF S.A., PGF Urtica Sp. z o.o. oraz DOZ Spółka Akcyjna Direct Sp. k., które współpracowały z kilkuset dostawcami i nie były uzależnione od żadnego z nich, którego udział w zaopatrzeniu przekroczyłby 10%. PGF S.A. jako centrum dystrybucji zapewnia aptekarzom poprzez spółki regionalne dostępność do każdego specyfiku dopuszczonego do obrotu na polskim rynku.

ZYSK ZE SPRZEDAŻY

Zysk ze sprzedaży obejmuje zysk zrealizowany przez spółki Natura Sp. z o.o. i Natura Marketing Sp. z o.o. w wysokości 153,5 mln PLN

Rentowność zysku ze sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

KOSZTY SPRZEDAŻY I OGÓLNEGO ZARZĄDU

Na wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu r/r o 167,1 mln PLN miało wpływ włączenie w 4Q 2014 r. do Grupy spółek Natura Sp. z o.o. i Natura Marketing Sp. z o.o., które w 2015 roku powiększyło w/w koszty o 158,2 mln PLN (w 2014 roku odpowiednio o 29,1 mln PLN).

Wskaźnik kosztów = (koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu) / przychody ze sprzedaży

EBITDA

W 2015 roku Grupa Pelion uzyskała dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, które powiększyło wynik operacyjny o

(w roku ubiegłym saldo w/w przychodów i kosztów wynosiło 16,9 mln PLN).

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 104,6 mln PLN składa się przede wszystkim rozliczenie nabycia kontroli nad spółką stowarzyszoną Pharmena S.A. w wysokości 89,4 mln PLN. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wyniósł 2,5 mln PLN, w tym zysk w wysokości 5,1 mln PLN Grupa osiągnęła na sprzedaży praw do produkcji leku, który został zrealizowany przez Grupę Eubioco. Grupa Eubioco zrealizowała w 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 43,6 mln PLN i Ebitdę w wysokości 11,3 mln PLN.

W 2014 roku zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wyniósł 18,6 mln PLN, w tym zysk ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi, dokonanej w ramach transakcji operacyjnego leasingu zwrotnego w wysokości 18,2 mln PLN. W 2015 r. pozostałe koszty operacyjne obejmują między innymi spisane jednorazowo koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego w wysokości 3,3 mln PLN w związku z podjęciem przez Zarząd spółki zależnej PGF S.A. decyzji o rezygnacji z przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

W 2015 roku saldo utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących należności wyniosło 6,9 mln PLN. W 2014 roku saldo utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących należności wyniosło 11,0 mln PLN, w tym 5,8 mln PLN stanowił odpis utworzony w UAB NFG.

EBITDA za rok 2015 wyniosła
197,8 mln PLN
t.j. o 46,3 mln PLN więcej niż w roku 2014.
Rentowność EBITDA wynosiła
2,3%
t.j. o 0,3 p.p. więcej niż w roku 2014.

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

W prezentowanym okresie
Grupa Pelion zrealizowała
16,2 mln PLN
przychodów finansowych

oraz
39,7 mln PLN
kosztów finansowych.

Na przychody finansowe składały się głównie uzyskane odsetki (56% przychodów finansowych), a na koszty finansowe - odsetki od zobowiązań finansowych (82% kosztów finansowych).

NADWYŻKA KOSZTÓW FINANSOWYCH NAD PRZYCHODAMI

ZYSK BRUTTO I ZYSK NETTO

W 2015 r.zysk brutto wyniósł
124,2 mln PLN
a wskaźnik rentowności brutto
1,5%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego osiągnął poziom
85,5 mln PLN
i był o 52,9% wyższy w porównaniu
do 2014 roku (55,9 mln PLN).
Wskaźnik rentowności netto
ukształtował się na poziomie
1,0%
i tj. o 0,3p.p. niżej niż w 2014 r.

Zdarzenia nietypowe mające znaczący wpływ
na wynik z działalności gospodarczej Pelion

  • W trzecim kwartale 2015 roku, Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej mającej siedzibę na Litwie w wysokości 2,9 mln PLN (równowartość 690 tys. EUR). Odpis utworzono w związku z zaniżoną wyceną posiadanego przez Grupę gruntu, przejętego przez rząd litewski na cele publiczne. W opinii spółki zależnej wysokość zaproponowanej rekompensaty jest rażąco niższa od wartości rynkowej przejętego gruntu, dlatego też sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Jednocześnie został jednak utworzony odpis aktualizujący na różnicę pomiędzy wartością bilansową, a wysokością proponowanego odszkodowania za przejęcie przedmiotowego gruntu. W czwartym kwartale 2015 r. grunt został sprzedany. Grupa zrealizowała stratę na tej sprzedaży w wysokości dokonanego odpisu.
  • W czwartym kwartale 2015 r. Zarząd Spółki zależnej PGF S.A. podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej. W 2015 koszty jednorazowe związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego wyniosły 3,3 mln PLN i obciążyły koszty pozostałej działalności operacyjnej.
  • W dniach 23-28 grudnia 2015 r. Pelion S.A. dokonał transakcji kupna 360 000 akcji Spółki Pharmena S.A. i na dzień 31 grudnia 2015 r. Grupa Pelion posiadała 4 398 542 akcji tej spółki, dających 50,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W konsekwencji w.w. transakcji, Grupa Pelion nabyła kontrolę nad Grupą Pharmena, mającą dotychczas status spółki stowarzyszonej. Rozliczenie nabycia kontroli nad Spółką Pharmena S.A., nastąpiło zgodnie z zapisami MSSF 3 p. 42. W wyniku rozliczenia nabycia kontroli, uprzednio posiadane przez Grupę Pelion akcje Pharmena S.A. zostały wycenione w wartości godziwej (wg średniego kursu akcji z dnia 28 grudnia 2015 r.). Różnica pomiędzy wyceną posiadanych przez Grupę Pelion akcji Pharmena S.A. wg wartości godziwej, a historycznym kosztem ich nabycia wyniosła 89,4 mln PLN i została ujęta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako pozostałe przychody operacyjne.

Zysk na akcję zwykłą

W 2015 r.zysk netto na akcję wyniósł 7,67 PLN i był o 2,66 PLN wyższy w porównaniu do 2014 roku.

ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

Struktura majątku w roku 2015 nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do roku 2014 i wskazuje na przewagę aktywów obrotowych nad aktywami trwałymi. Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem na 31 grudnia 2015 r. wynosił 62,6%, a na dzień 31 grudnia 2014 r. 64,8%. Głównym składnikiem aktywów obrotowych były zapasy oraz należności krótkoterminowe.

Aktywa trwałe

Na dzień 31 grudnia 2015 r. udział aktywów trwałych w sumie bilansowej wynosił 37,4% (na dzień 31 grudnia 2014 r. 35,2%). Główne pozycje aktywów trwałych to wartość firmy (20,3% aktywów ogółem), rzeczowe aktywa trwałe (9,6% aktywów ogółem), aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (2,0% aktywów ogółem) oraz wartości niematerialne (3,3% aktywów ogółem). Długoterminowe aktywa finansowe to przede wszystkim udzielone pożyczki i odsetki od pożyczek, które stanowią 0,8% wartości aktywów.

Aktywa obrotowe

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 62,6% (na dzień 31 grudnia 2014 r. 64,8%). Głównym składnikiem aktywów obrotowych były zapasy oraz należności z tytułu dostaw i usług. Rotacja kapitału obrotowego na dzień 31 grudnia 2015 r. była ujemna i wyniosła tyle samo co na dzień 31 grudnia 2014 r., tj. - 1dzień.

Wskaźnik rotacji zapasów na dzień bilansowy wyniósł 48 dni i uległ zmniejszeniu w porównaniu do dnia 31 grudnia 2014 r. o 2 dni. Zapasy stanowiły 32,3% majątku Grupy Pelion i w stosunku do stanu na dzień bilansowy 2014 r. ich udział w aktywach wzrósł o 0,4 pkt. proc.

Wskaźnik rotacji zapasów = stan zapasów na 31.12.2015 r. / przychody ze sprzedaży ogółem * 365 dni

Na koniec 2015 r. stan należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności wynosił 735,4 mln PLN i był o 3,6 mln PLN niższy niż na dzień 31 grudnia 2014 r. Wskaźnik rotacji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł 32 dni i spadł w porównaniu do dnia bilansowego 2014 roku o 3 dni.

Wskaźnik rotacji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności = stan należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na 31.12.2015 r. / przychody ze sprzedaży ogółem * 365 dni

Na 31 grudnia 2015 r. stan należności od aptek prywatnych w Polsce wynosił 275,4 mln PLN (w tym przeterminowanych 37,9 mln PLN) i zmniejszył się w porównaniu do końca 2014 r. o 20,0 mln PLN. Udział należności wymagalnych w należnościach od aptek prywatnych ogółem na 31 grudnia 2015 r. wynosił 13,6% (na 31 grudnia 2014 r. 14,1%). 60% należności przeterminowanych stanowią należności przeterminowane do 30 dni. Na krótkoterminowe aktywa finansowe w wysokości 89,3 mln PLN składały się przede wszystkim udzielone pożyczki i odsetki od pożyczek (89,2 mln PLN).

Struktura źródeł finansowania majątku

Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa finansowane były kapitałem własnym podmiotu dominującego w 19,9%. Zobowiązania i udziały niekontrolujące stanowiły 80,1 % pasywów tj. o 1,5 p.p. mniej niż na koniec ubiegłego roku.

Zobowiązania i rezerwy

Na zobowiązania i rezerwy (2 723,1 mln PLN) składały się przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 1 865,9 mln PLN, stanowiące 54,6% sumy bilansowej (na 31 grudnia 2014 r. odpowiednio 54,4%).

Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 81 dni i spadł w porównaniu dodnia 31 grudnia 2014 r. o 5 dni.

Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań = stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na 31.12.2015 r. / przychody ze sprzedaży ogółem *365 dni

Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego wymagalnościowego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 208,6 mln PLN (na 31 grudnia 2014 r. 168,7 mln PLN).

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 570,8 mln PLN (na 31 grudnia 2014 r. 655,7 mln PLN), w tym zobowiązania długoterminowe 473,9 mln PLN (13,9% sumy bilansowej). Zobowiązania finansowe na koniec roku 2015 w stosunku do stanu na koniec roku 2014 spadły o 84,8 mln PLN. Udział zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 16,7% sumy bilansowej (na koniec roku 2014 19,6%).

Na dzień 31 grudnia 2015r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty spadły o 80,7 mln PLN w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., a zadłużenie netto zmniejszyło się o 4,1 mln PLN i wyniosło na koniec 2015 roku 384,5 mln PLN. Wzrost EBITDA oraz nieznaczny spadek zadłużenia przyczyniły się do spadku wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik dług netto / EBITDA wynosił 1,9 (w 2014 r. 2,6). Wskaźnik dług netto / kapitał własny na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 0,6 i pozostał na poziomie z 31 grudnia 2014 r.

W 2015 r. nie wystąpiły jakiekolwiek zakłócenia w zdolności Grupy do wywiązania się ze zobowiązań. Nie przewiduje się trudności w spłacie zobowiązań Grupy również w roku 2016.

Płynność finansowa

Wskaźniki płynności na 31 grudnia 2015 r. pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2014 r. i kształtowały się następująco:

Przepływy pieniężne

W 2015 roku Grupa Pelion wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 122,4 mln PLN, tj. 10,6 mln PLN mniej niż w 2014 roku. Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne i wyniosły 55,9 mln PLN. Ujemne przepływy wygenerowane w toku działalności finansowej ukształtowały się na poziomie 147,3 mln PLN. W 2015 r. przepływy pieniężne netto były ujemne i wyniosły
- 80,7 mln PLN, a saldo środków pieniężnych na koniec okresu wyniosło 186,3 mln PLN.

Skup akcji własnych

W 2015 r. nie dokonano skupu akcji. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka nie posiadała akcji własnych.

Opis wykorzystania wpływów z emisji

W 2015 r. spółka Pelion korzystała z Programu Emisji Obligacji na kwotę 300 mln PLN, za pośrednictwem którego emitowane były obligacje długoterminowe. W ramach tego programu wyemitowano obligacje za kwotę 100 mln PLN. Wyemitowane obligacje nie były przedmiotem obrotu pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykorzystanie Programu Emisji Obligacji bez spółek powiązanych obejmowało łącznie 100 mln PLN obligacji długoterminowych, z terminem wykupu przypadającymi w listopadzie 2020r.

Nakłady inwestycyjne i rozwój

Największe inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe były związane z budową i modernizacją budynków i budowli, w których Pelion S.A. oraz inne spółki Grupy prowadzą działalność, w tym z rozbudowa centrum logistycznego w Łodzi. Inwestycje były finansowane z własnych i obcych źródeł finansowania. W okresie najbliższych 12 miesięcy Grupa Pelion zamierza przeznaczyć na finansowanie inwestycji rzeczowych około 78 mln PLN. Inwestycje to przede wszystkim rozbudowa i modernizacja bazy logistycznej, modernizacja budynków i budowli, zakup sprzętu i oprogramowania IT. Inwestycje w roku 2016 będą finansowane z własnych i obcych źródeł finansowania. Nie jest zagrożona realizacja powyższych zamierzeń.

Sprawozdania i noty w formacie Excel