en

Odpowiedzialne kształtowanie relacji z pracownikami

ponad
8 973 etaty

1 620mężczyzn
7 353 kobiet


65 staży

i praktyk

359

awansów wewnętrznych

3 777

pracowników korzystających z oferty ubezpieczń grupowych

0,4 mln PLN

kwota dofinansowania do
kart sportowych fit-profit

1.5 mln PLN

kwota
dofinansowania do leczenia w ramach autorskiego programu PULS

0,6 mln PLN

kwota dofinansowania do
ubezpieczenia lekowego

Zatrudnienie

Największym kapitałem i motorem działalności firmy są jej pracownicy. To dzięki ich zaangażowaniu, pasji, umiejętnościom oraz etycznej postawie Pelion odnosi sukcesy i jest liderem zmian. Firma od lat tworzy i udoskonala rozwiązania zapewniające pracownikom jak najlepsze warunki pracy, dające możliwość rozwoju i samorealizacji. Celem polityki zatrudnienia Pelion jest pozyskanie i utrzymanie zespołu pracowników, którzy realizując misję i cele firmy, budują jej rynkową wartość i trwałą przewagę konkurencyjną. W 2015 roku szczególną wagę przywiązywano do zapewnienia bezpiecznych i stabilnych warunków pracy. Rozwijano zainicjowane we wcześniejszych latach programy z zakresu opieki medycznej i propagowania zdrowego stylu życia. Pelion buduje i kształtuje kulturę równości i różnorodności spisaną w Kodeksie Etyki, na której straży stoi Rzecznik Etyki. Zapewnia wszystkim pracownikom równe warunki pracy, bez względu na płeć, wiek, wyznanie, narodowość, sytuację rodzinną czy niepełnosprawność. Firma od 2012 r. jest członkiem Global Compact.

Przyjęta polityka personalna określa standardy, którymi firma kieruje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dokument podkreśla m.in., że Pelion buduje swoją kulturę organizacyjną z poszanowaniem prawa i przyjętych norm etycznych, promując wzajemny szacunek i dzielenie się wiedzą. We wszystkich działaniach przestrzega zasad równego traktowania, nie dopuszcza do jakichkolwiek form dyskryminacji, wspiera otwartość, różnorodność i tolerancję. Efektywna współpraca i pozytywne relacje z pracownikami budowane są w oparciu o sprawną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. W procesie rekrutacji i zatrudnienia firma dąży do pozyskania i utrzymania osób lojalnych wobec firmy, pracujących z pasją i zaangażowaniem, oferując im w zamian stabilne warunki zatrudnienia, szerokie możliwości rozwoju oraz przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. Pracownicy mają możliwość angażowania się w wolontariat i działalność filantropijną. Firma wprowadza w tym celu nowoczesne rozwiązania. Każdy pracownik ma możliwość przystąpienia do programu pay-roll i przekazania zadeklarowanej końcówki wynagrodzenia na rzecz DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie. W 2015 r. dzięki temu rozwiązaniu już 650 osób wsparło Fundację i jej podopiecznych.

Wszystkie dane przedstawione w tabelach pokazują stan zatrudnienia na 31 grudnia 2015 r. bez osób na zastępstwo

W firmie respektowane jest prawo do zrzeszania się. Funkcjonują cztery Związki Zawodowe (w Poznaniu, Lublinie oraz dwa w Krakowie).

Na mocy porozumień wewnętrznych w polskich spółkach obowiązuje układ zbiorowy pracy.

Różnorodność i równość szans

Podstawowym kryterium doboru pracowników jest ich wiedza i kompetencje zawodowe niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, wyznania czy narodowości. Na dzień 31 grudnia 2015 r. w firmie pracowało 7 505 kobiet i 1 673 mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 81,77% i 18,23%. Struktura ze znaczną przewagą kobiet utrzymuje się od wielu lat, co jest związane ze specyfiką zatrudnienia w branży farmaceutycznej. Od wielu lat stabilna pozostaje także struktura zatrudnienia ze względu na wiek. Osoby powyżej 50-tego roku życia na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiły 17,3% ogółu zatrudnionych, w tym 14,62% to kobiety. Firma daje szanse rozwoju młodym ludziom. Udział osób poniżej 30. roku życia w strukturze zatrudnienia pozostaje stabilny od kilku lat i utrzymuje się na poziomie ok. 27%.

Ścieżki awansu otwarte są dla wszystkich pracowników. Podstawą zatrudnienia oraz awansu są zawsze przesłanki merytoryczne. Zarówno w centralach, jak i oddziałach, kobiety zajmują stanowiska menedżerskie. W Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie Pelion kobiety stanowią 20% składu. Kobiety ze średniej kadry menedżerskiej stanowią 0,6% ogółu zatrudnionych, a mężczyźni 0,7%.

Firma zatrudniała 157 osób z rożnym stopniem niepełnosprawności. Od wielu lat Pelion współpracuje również z firmą ochroniarską, będącą Zakładem Pracy Chronionej. We wszystkich chronionych obiektach w całej Polsce pracuje 50 osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Zgodnie z przyjętą i obowiązującą polityką personalną, firma zapewnia pracownikom wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników, zajmowanego stanowiska, kompetencji i sytuacji ekonomiczno-finansowej zatrudniającej spółki. Regularnie monitoruje poziom wynagrodzeń i porównuje je z wynagrodzeniami rynkowymi oferowanymi na podobnych stanowiskach w celu zapewnienia właściwego poziomu płac. W całościowym pakiecie oferuje w zależności od stanowiska: płacę zasadniczą, wynagrodzenie zmienne (premiowe), uzależnione od realizacji zadań oraz świadczenia pozapłacowe. Płaca kobiet zatrudnionych na najwyższym szczeblu menedżerskim w spółkach w Polsce stanowi 94,56% płacy mężczyzn, natomiast płaca kobiet średniej kadry menedżerskiej stanowi 107,64% płacy mężczyzn. Na Litwie płaca kobiet na szczeblu top managment stanowi 157,78% wynagrodzenia mężczyzn, natomiast płaca kobiet średniej kadry menedżerskiej stanowi 107,64% płacy mężczyzn.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Firma buduje środowisko wolne od wszelkich przejawów dyskryminacji. Działania mobbingowe, molestowanie seksualne i dyskryminacja nie są akceptowane i są całkowicie sprzeczne z kulturą organizacyjną firmy. Zasady i wartości, jakie wyznaje firma, są opisane w Kodeksie Etyki, na którego straży stoi Rzecznik ds. Etyki. Kwestie związane z szacunkiem, jaki jest należny każdemu człowiekowi, są również ujęte w Polityce Personalnej firmy. Wszelkie zaobserwowane objawy dyskryminacji pracownicy mogą zgłaszać do swojego bezpośredniego przełożonego oraz do Rzecznika Etyki.

W 2015 r. nie zaobserwowano ani nie zgłoszono żadnego przypadku dyskryminacji.

Obecność na rynku lokalnym.

Zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi w polityce personalnej zapisami, firma przykładała szczególną wagę do procesów rekrutacji i zatrudnia w pierwszej kolejności pracowników z obszarów, w których zlokalizowane są siedziby poszczególnych spółek.
Rynkiem lokalnym jest Polska - dla spółek Pelion działających na terenie Polski, Litwa - dla spółek prowadzących działalność na terenie Litwy oraz Wielka Brytania - dla spółki działającej na tym rynku.

Rekrutacja. Adaptacja. Employer Branding

W 2015 r. do działu rekrutacji wpłynęło ponad 25 tys. aplikacji, łącznie z aplikacjami wewnętrznymi. Jest to o 50% więcej niż w 2014 r. Poszukując kandydatów na dane stanowisko pracy w pierwszej kolejności rozpatrywane są i weryfikowane kompetencje kadry firmy. Proces decyzyjny wsparty jest oceną kompetencji w procesach assesment center, a także wynikami oceny okresowej pracowników w spółkach, w których jest ona przeprowadzana. W drodze awansów wewnętrznych wyłoniono 359 pracowników.

W 2015 r. Pelion pozostawał w Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji – grupy firm prowadzących i wspierających dobre praktyki w tej dziedzinie. Dbając o pozytywne doświadczenia kandydatów i pozytywny wizerunek pracodawcy, stale podnosimy standardy naszych procesów rekrutacyjnych. W większości przypadków jest to kilkuetapowy proces wyboru kandydatów (m.in. ocena formalna ofert, selekcja telefoniczna, rozmowa kwalifikacyjna). Oprócz pionu HR, w organizację procesu od początku zaangażowany jest przyszły przełożony rekrutowanych osób. Weryfikowana jest fachowa wiedza, jak również umiejętności kandydatów. Proces rekrutacji został wzbogacony o zadania merytoryczne, testy wiedzy, testy psychologiczne oraz w niektórych przypadkach o Assesment Centre.

Działania firmy dostosowywane są do wymagań biznesowych oraz zmieniających się trendów na rynku pracy. W 2015 r. spółka DOZ rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię rekrutacyjną - pierwszą tego typu inicjatywę na rynku aptecznym w Polsce, skierowaną nie tylko do młodych ludzi na początku swojej drogi zawodowej, ale także do osób, które zastanawiają się nad zmianą ścieżki kariery. Plakaty zachęcające do związania się zawodowo z firmą można było zobaczyć na bilboardach, przystankach, uczelniach wyższych, prasie, DOZ Aptekach oraz na wybranych stronach i portalach internetowych.

Pod koniec 2014 r. w serwisie społecznościowo-biznesowym ww.GoldenLine.pl został stworzony oficjalny profil firmy Pelion, którego celem jest budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Działania podjęte na profilu w 2015 r. sprawiły, że cieszy się on coraz większym powodzeniem wśród potencjalnych kandydatów, jak i pracowników. W ciągu roku liczba obserwujących wzrosła z 1 097 do 2 551, zwiększając tym samym zasięg profilu do 73 090 potencjalnych kandydatów.

W celu sprawnego i efektywnego wprowadzenia pracownika do organizacji oraz zapoznania go z obowiązującą kulturą organizacyjną, wdrożony został program adaptacji dla nowozatrudnionych pracowników. Program został podzielony na cztery bloki tematyczne: począwszy od ogólnych informacji na temat firmy oraz zapoznania ze szczegółowymi zasadami jej funkcjonowania, poprzez pracę pod okiem opiekuna i sukcesywne wdrażanie w zakres obowiązków, skończywszy na podsumowaniu okresu adaptacji. W 2015 r. w ramach nowego procesu adaptacyjnego wdrożonych zostało 58 osób w centrali DOZ. W 2016 r. planowane jest wprowadzenie procesu wdrożeniowego dla nowych pracowników we wszystkich spółkach Pelion.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. - Mój dzień bliżej Apteki i Pacjentów.

Solidny, Odpowiedzialny i Poszukiwany Pracodawca

Pelion jest jednym z największych pracodawców na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Większość pracowników pochodzi z miejscowości znajdujących się w pobliżu lokalizacji spółek, dzięki czemu firma ma wpływ na lokalne gospodarki. Pelion jest dobrym sąsiadem, wspierającym lokalne społeczności. Od wielu lat konsekwentnie realizuje ideę współpracy biznesu z uczelniami wyższymi, dając szansę studentom i absolwentom na zdobycie doświadczenia. Ściśle współpracuje z lokalnymi uczelniami. Firma bierze udział w trzech prestiżowych programach stażowych: „Programie Kariera”, organizowanym we współpracy z Polską Radą Biznesu, programie „Młodzi w Łodzi”, organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi oraz programie „Liderzy w Sektorze Ochrony Zdrowia”, któremu patronuje Fundacja im. Lesława Pagi.

Udział w „Programie Kariera” na stałe wpisał się w działania podejmowane przez Pelion w obszarze Business 2 Universities. Program dedykowany jest studentom i absolwentom, których kształci się do roli przyszłych liderów biznesu. Jego innowacyjna formuła daje szansę zdobycia doświadczenia u progu kariery zawodowej. W 2015 r. już po raz jedenasty firma wzięła udział w programie, przyjmując na staże projektowe 9 osób.

Pelion, jako firma związana z Łodzią od początku swojego istnienia, od lat wspiera łódzkich studentów i lokalne inicjatywy mające na celu pozyskanie do pracy studentów z rynku lokalnego. Dlatego po raz kolejny w 2015 r. firma została fundatorem staży wakacyjnych w ramach programu „Młodzi w Łodzi”, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z Łodzią. W ramach programu staże odbyło 2 studentów.

Celem projektu „Liderzy w Sektorze Ochrony Zdrowia” jest kształcenie najlepszych, otwartych na zmianę studentów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z zarządzaniem w obszarze ochrony zdrowia. W ramach tego Programu laureat konkursu uczestniczył w pracach nad autorskim projektem dotyczącym prywatnej opieki medycznej.

W ramach współpracy ze środowiskiem akademickim, Pelion angażuje się w różnego rodzaju działania, oferując m.in. możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w postaci indywidualnie dopasowanych programów praktyk. Studenci mają możliwość odbycia praktyk, które są zgodne z kierunkiem ich studiów. Program praktyk zawodowych ustalany jest indywidualnie z każdym studentem w zależności od wymagań uczelni oraz potrzeb biznesowych firmy. W 2015 r. praktyki odbyło 27 studentów, natomiast 26 farmaceutów ukończyło staże w DOZ Aptekach.

Zdrowe i przyjazne miejsce pracy

Profilaktyka zdrowia
Działania prozdrowotne, prowadzone w ramach „Pelion Wellness Program”, stwarzają pracownikom możliwość poprawy stanu zdrowia, kondycji psychofizycznej i zmiany niezdrowych nawyków poprzez aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, dbanie o zdrowie oraz work-life balance.

W ramach programu prowadzony jest blog mający charakter społecznościowy (www.pelionwellness.com), który jest narzędziem promującym zdrowy tryb życia, skupiającym wszystkich pracowników zainteresowanych dbaniem o swoje zdrowie. W 2015 r. w ramach programu przeprowadzono m.in. spotkania z profilaktyki zdrowotnej, warsztat ruchowy z elementami jogi i technikami relaksacyjnymi. Podczas dorocznych spotkań kadry menedżerskiej Pelion, w ramach „Pelion Wellness Program”, organizowane są zajęcia ruchowe, tj. poranne treningi lub biegi z trenerem, a także warsztaty relaksacyjne.

W wielu spółkach organizowane są tzw. „owocowe dni”, podczas których pracownicy zapraszani są na świeże owoce i koktajle. W ciągu roku rozdano pracownikom 2 440 kg owoców.

Dużym zainteresowaniem pracowników cieszy się organizowany przez firmę DOZ Maraton Łódź z PZU. W 2015 r. w maratonie oraz biegu towarzyszącym na dystansie 10 km wzięło udział ponad 100 pracowników, a w Kids Run ok. 90 dzieci pracowników. Przez cały rok pracownicy przygotowujący się do udziału w biegach biorą udział w treningach biegowych prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

5 000

badań
i konsultacji


40 akcji

profilaktycznych

1 751

kart Fit-Profit

1 620

mężczyzn

7 353

kobiet

8 973

etatów

37 lat

średni wiek
pracownika

157

osób z niepełnosprawnością

Komfort pracy

Pracownicy wszystkich spółek, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mają możliwość korzystania z różnego typu benefitów i świadczeń socjalnych. Każda ze spółek ustala również dodatkowe świadczenia dla swoich pracowników. Wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego u kilku ubezpieczycieli na bardzo korzystnych warunkach. Na koniec 2015 r. z oferty ubezpieczeń grupowych korzystało aż 3 777 pracowników oraz 694 członków ich rodzin. Do pracowników skierowane zostało specjalne ubezpieczenie lekowe, gwarantujące znaczną zniżkę przy zakupie leków, które w całości finansowane jest przez pracodawcę. Pracownicy mają również możliwość wykupienia kart dla członków swojej rodziny. Pod koniec 2015 r. z ubezpieczenia lekowego korzystało 1 900 pracowników oraz 193 osoby towarzyszące.

Pracownicy oraz ich rodziny chętnie korzystają także z dofinansowania na zakup kart sportowych. Z możliwości tej korzysta już 1 751 pracowników.

Spółki oferują swoim pracownikom dodatkowe benefity w postaci dofinansowania lub finansowania różnego rodzaju zajęć sportowych. W Łodzi i Wrocławiu obywają się treningi biegowe oraz nordic walking pod okiem profesjonalnych trenerów. Wielu pracowników korzysta także, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z sal sportowych wynajmowanych przez pracodawcę.

Większość spółek Pelion oferuje swoim pracownikom różne benefity z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z funduszów dofinansowywane są m.in. wydarzenia dla pracowników, pożyczki i zapomogi. Tradycją stały się organizowane spotkania dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka. Pracownicy po przejściu na emeryturę nadal mogą korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. z dofinansowania do świąt oraz wypoczynku. Z byłymi pracownikami utrzymywany jest stały kontakt, są oni stałymi gośćmi imprez firmowych.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. – Drużyny Nordic Walking.

Program Usług Lekarzy Specjalistów PULS

Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej są objęte Programem PULS, który wystartował w styczniu 2015 r. i jest efektem realizowanej przez firmę misji troski o jakość i długość życia. Program zakłada wsparcie na wszystkich etapach dbania o zdrowie (profilaktyka i budowanie świadomości zdrowego stylu życia, opieka medyczna, terapia lekowa).

Kompleksową opiekę medyczną zapewnia nowoczesny Szpital Specjalistyczny Brzeziny oraz 10 placówek partnerskich wykonujących badania laboratoryjne i obrazowe.

O zdrowie pracowników Pelion dba 30 lekarzy udzielających porad w 19 specjalizacjach. W 2015 r. średnio w miesiącu specjaliści programu udzielali 114 konsultacji. Wykonano blisko 3 700 badań. Łącznie w 2015 r. w programie PULS wykonano ponad 5 tys. usług medycznych.

W programie PULS duży nacisk kładzie się na profilaktykę zdrowotną. W pierwszym roku działania przeprowadzono 40 akcji profilaktycznych związanych z różnymi obszarami dbania o zdrowie. Pracownicy Pelion mogli m.in. zbadać ciśnienie, znamiona skórne, prostatę, wykonać USG piersi, kolonoskopię, poznać zasady zdrowego odżywiania w ramach wykładów i indywidualnych konsultacji z dietetykiem, dowiedzieć się, jak ratować życie w czasie warsztatów z pierwszej pomocy, zaszczepić się przeciwko grypie. We wszystkich akcjach profilaktycznych organizowanych w ramach programu PULS wzięło udział ponad 60% jego uczestników.

W ramach programu szczególną uwagę zwrócono na uczestniczki programu oczekujące dziecka. Z myślą o nich i noworodkach powstał pierwszy pakiet – PULS DLA MAMY. To szeroka oferta opieki medycznej realizowana w komfortowych warunkach Szpitala Specjalistycznego Brzeziny, obejmująca okres przed porodem, w jego trakcie oraz w pierwszych tygodniach życia dziecka. Kobiety mogą m.in. wziąć udział w zajęciach w szkole rodzenia, skorzystać z szeregu badań oraz ułożyć plan porodu w porozumieniu z położnikiem.

W ramach programu istnieje usługa Tele PULS. Dzwoniąc pod specjalnie dedykowany usłudze numer pracownicy mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat zdrowia. Dyżurujący specjalista m.in. podpowie do którego lekarza udać się z dolegliwością, jak odczytać wyniki badań, jak zdrowo żyć. Nie jest to konsultacja lekarska, a dodatkowe źródło informacji.

PULS to także komunikacja. W 2015 r. do uczestników programu trafiło kilkadziesiąt folderów, ulotek, plakatów oraz 14 specjalnych wydań Newslettera PULS. To periodyk informujący o wydarzeniach w programie, przekazujący niezbędne wiadomości dotyczące korzystania z opieki, przedstawiający specjalistów PULS. Dodatkowo zawiera cenne informacje dotyczące zdrowia.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. - Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. - Program PULS

Rozwój Pracowników

Edukacja i szkolenia

Pelion przykłada dużą wagę do rozwoju pracowników, umożliwiając im udział w szkoleniach zarówno dotyczących wykonywanych obowiązków, jak i rozwijających kompetencje miękkie takie jak: zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, łączenie życia zawodowego i rodzinnego, itp. Pracownicy aktywnie uczestniczą także w konferencjach organizowanych przez spółki Pelion (m.in. Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny, Forum Franczyzowe DOZ), a także w innych konferencjach i szkoleniach branżowych, organizowanych przez zewnętrzne podmioty.

W trakcie 2015 r. pracownicy spółek Pelion odbyli ponad 66 tys. godzin szkoleniowych. Były to szkolenia prowadzone zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i trenerów wewnętrznych. Średnio na jednego pracownika przypadało 8 godzin szkoleniowych. W porównaniu z rokiem 2014 r. nakłady na szkolenia wzrosły o ponad 25% (w spółkach polskich). Szczególną wagę firma przywiązuje do szkoleń związanych z obsługą klienta i sprzedażą, w których udział biorą pracownicy działów handlowych. W przeprowadzonym po raz pierwszy programie rozwoju talentów „Manufaktura Talentów” wyłoniono najlepszych doradców klienta, którym zapewniono stały cykl szkoleń rozwijających szereg kompetencji, przygotowujących do pełnienia różnych ról w organizacji. Dla pracowników działu handlowego, działu marek własnych i zakupów w spółce DOZ został skrojony na miarę program rozwojowy z zakresu negocjacji.

Systematycznie zapewniany jest również rozwój kompetencji menedżerów. W 2015r. kontynuowana była „Akademia Menedżera” - program dla kadry kierowniczej spółek Pelion. Menedżerowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych maksymalizacji potencjału możliwości indywidualnych – warsztacie dotyczącym bycia efektywnym w zmianie oraz kluczowych umiejętnościach menedżerskich: koncentracji na rezultatach, na zespole oraz na pracownikach.

Specjalny program menedżerski przygotowany został dla menedżerów regionalnych w spółce DOZ. Cykliczne warsztaty odbywające się kwartalnie miały na celu usystematyzowanie wiedzy z obszaru umiejętności miękkich menedżerów. Warsztaty zostały poprzedzone i wzmocnione sesją pre-worków i post-worków, mających na celu utrwalenie nabytych podczas warsztatów umiejętności. W 2015 r. zostały zrealizowane dwa bloki tematyczne: „Inteligencja Emocjonalna w Pracy Menedżera i Efektywna Komunikacja z Podwładnymi” oraz „Wzmacnianie Postawy Menedżera Regionalnego”. Przeszkolonych zostało 24 menedżerów regionalnych podczas 384 godzin szkoleniowych.

W 2015r. kontynuowano DOZ program „Aptek Wzorcowych”. Jego głównym założeniem jest rozwój umiejętności menedżerskich kierowników DOZ Aptek Dbam o Zdrowie. Projekt daje możliwość rozwoju i realizacji ambicji większych niż tylko związanych z prowadzeniem apteki. Tytuł „Kierownika Apteki Wzorcowej” otwiera drzwi do różnego rodzaju szkoleń, które rozwijają m.in. bardzo cenne umiejętności zarządzania personelem, zarządzania zmianą czy rozwiązywania konfliktów w zespole. Tytuł „Apteka Wzorcowa” to wyróżnienie, które daje dodatkowe przywileje w zarządzaniu apteką. Przede wszystkim jest to jednak możliwość znalezienia się w gronie najlepszych kierowników DOZ Aptek. Kierownicy „Aptek Wzorcowych” są nominowani co pół roku, a tytuł „Apteka Wzorcowa” jest przyznawany raz na rok.

W DOZ realizowany był także projekt „Aptek Szkoleniowych”. Specjalnie wybrana grupa kierowników o predyspozycjach mentorskich jest odpowiedzialna za proces wdrożenia nowych kierowników Aptek, poprzez przekazanie im niezbędnej wiedzy do zarządzania apteką.

Pelion zachęca pracowników do wymiany wiedzy w organizacji. Przykładem jest program „DOZ Akademia”, którego główną ideą jest możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany informacji oraz dobrych praktyk. Program skierowany jest do pracowników centrali DOZ, zainteresowanych udziałem w panelu warsztatowym o danej tematyce. Zagadnienia poruszane w ramach „DOZ Akademii” dotyczą m.in.: prawa, finansów, marketingu i trendów rynkowych, współpracy, budowania wartości firmy, organizacji pracy, sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu czy work-life balance. W 2015 r. w spotkaniach wzięło udział 138 osób.

Pracownicy mają również możliwość korzystania z dofinansowywania do szkoleń językowych i informatycznych, a także uczestniczą w studiach podyplomowych.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. - DOZ Akademia