en

O Raporcie

Niniejszy zintegrowany raport jest czwartym raportem rocznym Pelion, pokazującym w kompleksowy sposób dane finansowe, jak i pozafinansowe związane ze społeczną odpowiedzialnością spółek wchodzących w skład Grupy.

Podsumowując działalność w 2015 roku, dzielimy się naszymi osiągnięciami, wyznaczamy plany i cele na przyszłość. Dołożyliśmy wszelkich starań, by wydany raport stanowił wartościowe, rzetelne i transparentne źródło wiedzy na temat naszej firmy.

Dzięki integrowaniu danych i informacji finansowych z pozafinansowymi możemy zobrazować sposób, w jaki Pelion zarządza swoim wpływem na otoczenie i tworzy wartość poprzez poszczególne obszary działalności.

Profil raportu

Zgodnie z przyjętym rocznym cyklem raportowania, niniejszy raport obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Zamieszczone dane i informacje dotyczą spółki holdingowej Pelion S.A., spółek działających w ramach trzech linii biznesowych: sprzedaży hurtowej, zaopatrzenia szpitali i usług logistycznych oraz sprzedaży detalicznej w Polsce i na Litwie, a także spółek pozostałej działalności. Lista wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy znajduje się w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy dostępnym na stronie firmy Pelion w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Poprzedni Raport za 2014 w wersji on-line został opublikowany w czerwcu 2015 r. i jest dostępny na stronie www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie” oraz „CSR”. Dostępna jest także skrócona wersja raportu w formie drukowanej oraz w formie PDF do pobrania na stronie korporacyjnej Pelion. W kolejnych latach zamierzamy utrzymać coroczny cykl raportowania danych pozafinansowych Pelion.

W okresie raportowania nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w odniesieniu do stopnia i charakteru oddziaływania spółek na otoczenie, które mogłyby wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach lub w stosunku do innych organizacji. Nie wystąpiły żadne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu czy też metod pomiaru zastosowanych w raporcie.

Raport za 2015 r. przygotowany został w oparciu o wytyczne Global Reporting Initative przy zastosowaniu metodologii tworzenia raportu GRI G.4. oraz Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (IIRC). Dane zawarte w raporcie, zgodnie z najwyższymi standardami raportowania, poddano niezależnej weryfikacji zewnętrznej.

Proces raportowania. Poznajemy oczekiwania.

Przejrzystość, uczciwość i otwartość to fundament, w oparciu o który Pelion buduje relacje ze wszystkimi swoimi interesariuszami. Stąd też do procesu definiowania treści zaprosiliśmy pracowników, jak również szerokie grono reprezentantów różnych grup naszego otoczenia biznesowego. Dzięki spotkaniom warsztatowym oraz sesji dialogowej zdefiniowaliśmy wskaźniki wartości tworzonej przez naszą firmę z perspektywy kapitału finansowego, jak również ludzkiego i społecznego.

Proces ustalania istotnych tematów i ostatecznej treści raportu przeprowadzony został zgodnie z międzynarodowymi standardami dialogu z interesariuszami AA Stakeholder Engagement Standard (Identyfikacja, Priorytetyzacja, Walidacja). Aby poznać oczekiwania pracowników opracowana została ankieta, do wypełnienia której zostali zaproszeni wszyscy pracownicy. Ankieta przeprowadzona była w formie elektronicznej. Z interesariuszami zewnętrznymi proces definiowania raportu został przeprowadzony podczas sesji dialogowej, do której zaproszonych zostało 24 przedstawicieli różnych grup. Zaproszenie do udziału przyjęli m.in. farmaceuci, przedstawiciele organizacji zaangażowanych w rozwój CSR oraz fundacji korporacyjnych, organizacje pozarządowe w obszarze społecznym, partnerzy biznesowi, w tym przedstawiciele banków, organizacji pacjenckich, branżowych, firm analizujących rynek farmaceutyczny oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Podczas sesji zgłoszono 57 oczekiwań i wskazówek. W raporcie odwołujemy się do tych oczekiwań i staramy się jak najlepiej wyjaśnić poruszane i zgłoszone podczas sesji tematy. Przy budowaniu struktury raportu oraz jego wyglądu i prezentacji danych również braliśmy pod uwagę sugestie i oczekiwania interesariuszy.

Proces definiowania ostatecznej treści raportu zakończył się warsztatem walidacyjnym z udziałem kadry zarządzającej, w którym uczestniczyło 20 menedżerów odpowiedzialnych za wszystkie kluczowe obszary działalności firmy. Podczas warsztatu odniesiono się do wszystkich treści i oczekiwań zgłoszonych na sesji dialogowej z udziałem interesariuszy oraz oczekiwań zgłoszonych przez pracowników na podstawie skierowanej do nich ankiety. W wyniku warsztatu opracowane zostały najważniejsze tematy przedstawione w niniejszym raporcie. Dla wskazanych tematów zdefiniowano listę istotnych aspektów i odpowiadających im wskaźników GRI G.4, które zostały zaraportowane przez organizację w niniejszym raporcie.

Lista istotnych tematów i aspektów

*puste pola w kolumnie "Istotność" oznaczają, iż zidentyfikowane tematy, a tym samym wybrane aspekty i wskaźniki GRI, są istotne dla wszystkich podmiotów biznesowych Pelion.

Nie stwierdzono ograniczeń raportu w stosunku do istotnych aspektór wypływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów spoza organizacji.

Zaangażowanie interesariuszy

Efektywnie prowadzony dialog z interesariuszami oparty na otwartości, szczerości i zaufaniu zawsze służy udoskonalaniu wzajemnych relacji i jest podstawą działalności naszej firmy. Dzięki stałemu dialogowi z różnymi grupami interesariuszy czerpiemy wiedzę, wzajemnie się uczymy i tworzymy wartości istotne dla każdej ze stron. Zidentyfikowanie kluczowych grup interesariuszy jest niezwykle istotne, dlatego też bardzo starannie pochyliliśmy się nad tym zagadnieniem. Mapę interesariuszy firmy Pelion zbudowaliśmy podczas tworzenia Strategii CSR w 2012 r. określając charakter wzajemnych relacji, ryzyka, jakie mogą się z nimi wiązać oraz cele do osiągnięcia. W proces identyfikacji zaangażowana była każda ze spółek Pelion. Zespół pracujący przy budowaniu strategii składający się z przedstawicieli różnych grup pracowniczych stale obserwuje zachodzące na rynku zmiany, nowe regulacje i otoczenie rynkowe i na bieżąco dokonuje przeglądu mapy interesariuszy.

Również w 2015 roku dokonano aktualizacji i przeglądu kluczowych grup interesariuszy, a także form dialogu i komunikacji, które najlepiej służą budowaniu wzajemnych relacji.

Nad prawidłowym procesem dialogu czuwa Dyrektor ds. Strategii Komunikacji oraz Dział HR prowadzący komunikację wewnętrzną z pracownikami. Za komunikację, budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z inwestorami odpowiada Dział Relacji Inwestorskich.

Patients
Objective: To ensure top-level care for patients' health to the extent it is directly affected by the company's operations on the healthcare market in Poland and abroad, including in particular by promoting top standards of pharmaceutical distribution, increasing availability of drugs for patients, and continuously improving the pharmaceutical care system.
Target
relations:
Trust in brand
Forms
of interactions:
 • Pharmaceutical care at pharmacies
 • ‘Dbam o Zdrowie’ monthly
 • ‘Magazyn 60+’ quarterly
 • Websites: doz.pl, recepta.pl, medme.pl, cafesenior.pl, leku.pl
 • Community portals
 • Website vaistine.lt
 • Website appteka.eu application,
 • Profiles in social media
 • Newsletters
 • Communication around the DOZ Maraton Łódź in partnership with PZU
Employees and other families
Objective: To offer fair working conditions in a friendly environment, to suport professional and personal development and to promote healthy lifestyles.
Target
relations:
Loyalty to the company
Forms
of interactions:
 • Employee consultations
 • Internet, Electronic Notice Board, corporate profile on Goldenline
 • 'Nasza Firma' quarterly about the Company
 • Corporate bulletins and newsletters
 • Regular meetings of managers and Road Shows
 • Staff events
 • Trade unions
 • Community portals
 • Code of Ethics and Spokesman on Ethics
 • 'Your Idea Is a Plus For Us' ('Idea na plus') initiative
 • Pelion Wellnes Program
 • Newsletter of PULS program
 • Annual Report/CSR Report
Suppliers, subcontractors and trading partners
Objective: To be a trading partner of choice and to cooperate with those who share our values
Target
relations:
Partnership
Forms
of interactions:
 • Meetings and conferences
 • Newsletters
 • Code of Ethics
 • www.pelion.eu website and other Group companies' websites
 • Ongoing communication (email, phone)
 • Annual Report/CSR Report
Customers
Objective: To provide services with maximum care and up to professional standards
Target
relations:
Satisfaction and trust
Forms
of interactions:
 • Customer satisfaction survey
 • Conferences and regular meetings
 • 'Bez Recepty' monthly
 • 'Farmakoekonomika Szpitalna' magazine
 • www.pharmbook.pl website
 • www.pelion.eu website and other Group companies' websites
 • Trainings
 • Newsletters
 • Hotline
 • Email, phone contact
 • Code of Ethics
 • Annual Report/CSR Report
Capital market participants
Objective: To increase company value through continuous development, and disclosure of reliable financial and non-financial information on the Company's operations
Target
relations:
Trust and mutually beneficial communication
Forms
of interactions:
 • General Meeting of Shareholders
 • Current, interim and annual reports
 • Quarterly conferences – presentation of results
 • One-on-one and group meetings with analysts and investors
 • Participation in conferences and meetings
 • Ongoing communication (email, phone)
 • Pelion Investor Relations Newsletter
 • www.pelion.eu/m.pelion.eu website and other Group companies' websites
 • Twitter page
Media
Objective: To pursue a transparent and active information policy, employing new technologies to ensure quick and broad access to information
Target
relations:
Trust and cooperation
Forms
of interactions:
 • Press releases and conferences
 • Everyday communications and comments
 • www.pelion.eu website and other Group companies' websites
 • Interviews, experts’ comments
 • Annual Report/CSR Report
Academic environment
Objective: To share expertise and cooperate for regional human resources development
Target
relations:
Cooperation and mutual development
Forms
of interactions:
 • Experience and expertise sharing
 • Traineeship and internship schemes – 'Youth in Łódź' ('Młodzi w Łodzi'), 'Career Programme' ('Program Kariera')
 • Participation in conferences
 • Open day events
 • Participation in the Business Council of the Management Faculty at the University of Łódź
 • Participation in the Mentoring Programme of the University of Łódź
 • Media
Social community
Objective: To actively contribute to the building of the community welfare through business efficiency and involvement in the social and economic development of the region
Target
relations:
Mutual respect
Forms
of interactions:
 • Communication around the DOZ Maraton Łódź in partnership with PZU
 • Communication around local projects organised by the DOZ Fundacja dbam o zdrowie Foundation
 • Participation in social and economic events
 • Annual Report/CSR Report
 • Community portals
NGOs
Objective: To engage in activities improving the society's health condition.
Target
relations:
Active dialogue
Forms
of interactions:
 • Activities of the DOZ Fundacja dbam o zdrowie Foundation (facebook, bulletin, website www.fundacja.doz.pl)
 • 'Together We Can Accomplish More' project, meetings with the participants of the project
 • NGO cooperation platform
 • DOZ Maraton Łódź in partnership with PZU
 • Interviews and experts’ comments
Natural environment
Objective: To constantly look for new ways to mitigate adverse environmental impacts in all areas of the Company's operations
Target
relations:
Awareness building, care and responsibility
Forms
of interactions:
 • Environmental policy
 • Ecoproject Pelion
 • Ecoteam
 • Code of Ethics

Liczymy, że nasz tegoroczny raport pozwoli czytelnikom dobrze zrozumieć wzajemne powiązania między działalnością poszczególnych linii biznesowych, ich wpływem na interesariuszy, charakterem wzajemnych relacji i ryzykiem podejmowanych decyzji a tworzeniem wartości w czasie przez Pelion.

Zachęcamy do podzielenia się z nami wszelkimi opiniami i uwagami dotyczącymi niniejszej publikacji, które pomogą nam doskonalić nasze raportowanie w przyszłości. Będziemy zobowiązani za wypełnienie ankiety oceniającej tegoroczny raport. Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres odpowiedzialni@pelion.eu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które z ogromnym zaangażowaniem włączyły się w proces budowania treści niniejszego raportu i dzięki którym zyskał on obecny kształt. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do naszych zewnętrznych i wewnętrznych grup interesariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie identyfikacji i priorytetyzacji, poświęcając swój czas przy ocenie ubiegłorocznego raportu oraz wskazując istotne z ich punktu widzenia tematy, które zostały zawarte w bieżącym raporcie.

Zobacz także: Ankieta, Opinia Biegłego Rewidenta, Raport Poświadczający DELOITTE, Indeks treści GRI