en

Środowisko naturalne

740

Aptek w ramach Zdrowego Wyboru, od
których PGF odbiera leki do utylizacji


476,73 ton

oddanej tektury
i papieru do
recyclingu

ponad
21 mln

przejechanych km
w ramach współpracy
ze wszystkimi
kontrahentami firmy
Pharmalink

184,4 kg

oddanych
nakrętek

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności wpływ Pelion na środowisko naturalne jest niewielki. Jednakże ze względu na odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu i troskę o środowisko naturalne, firma dba również o te aspekty, na które ma również minimalny wpływ, w tym m.in. gospodarowanie odpadami, zużycie energii, wody, papieru czy transport.

Oddziaływanie Pelion S.A. na środowisko naturalne określa przyjęta w 2012 r. polityka środowiskowa, zobowiązująca wszystkie spółki oraz ich pracowników m.in. do przestrzegania przepisów prawa odnoszących się do ochrony środowiska oraz zachęcająca do wprowadzania indywidualnych i autorskich projektów w tym zakresie. Pelion, jako członek społeczności Global Compact, przyjął i zobowiązał wszystkie spółki do przestrzegania i realizacji wytycznych ONZ w tej sferze działalności. Główne założenia polityki środowiskowej dotyczą prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego, podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej oraz stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. Kwestie środowiskowe uwzględnione również zostały w przyjętym w 2013 r. Kodeksie Etyki Pelion, który zobowiązuje pracowników m.in. do:

 • dbania o efektywne gospodarowanie energią, wodą, papierem i innymi materiałami eksploatacyjnymi lub surowcami wykorzystywanymi na ich stanowiskach pracy,
 • aktywnego poszukiwania możliwości optymalizacji procesów logistycznych i rozwiązań organizacyjnych w firmie pod kątem zwiększenia efektywności wykorzystywania energii i surowców oraz ograniczenia ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń,
 • segregowania odpadów w miejscu pracy, w tym prowadzenia zbiórek surowców nadających się do ponownego wykorzystania,
 • korzystania z firmowej floty samochodowej w sposób ekonomiczny z uwzględnieniem zasad eko-driving’u.

Pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego informowania przełożonego o stwierdzonych lub potencjalnych zagrożeniach w zakresie ochrony środowiska oraz przypadkach niezgodności prowadzonych działań z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Firma zdiagnozowała bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne, który został przedstawiony w strategii CSR.

Bezpośrednie aspekty środowiskowe, na które firma ma wpływ poprzez zmiany w codziennym postępowaniu i na każdym etapie działalności to:

 • zużycie energii związane m.in. z ogrzewaniem, oświetleniem budynków, a także wykorzystywaniem w codziennej pracy komputerów, drukarek, telefonów oraz używaniem sprzętu AGD,
 • pobór i zużycie wody,
 • użycie papieru związane z zawieraniem umów, rozliczeniami, zamówieniami, wystawianiem faktur,
 • zużycie paliw związane z posiadaniem floty samochodów służbowych,
 • wytwarzanie odpadów komunalnych i związanych ze świadczonymi usługami.

Pośrednie aspekty środowiskowe, na które firma ma ograniczony wpływ dotyczą:

 • relacji organizacji ze stronami trzecimi, na które może wpływać w ograniczonym stopniu,
 • odgórnych regulacji prawnych i decyzji administracyjnych,
 • współpracy z różnymi podmiotami w zakresie m.in. usług remontowych, usług odbioru odpadów, firm transportowych, utrzymania porządku, itp.

Zgodność z regulacjami

W 2015 roku firma Pelion nie otrzymała kar pieniężnych ani nie podlegała sankcjom pozafinansowym z tytułu nieprzestrzegania regulacji odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego oraz nie odnotowała incydentów mających negatywny wpływ na środowisko.

EKO INICJATYWY

Działania ekologiczne prowadzone są w ramach Eko Projektu Pelion, którego celem jest:

 • przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy,
 • ograniczanie niekorzystnego wpływu działalności na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej oraz zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zużycia papieru,
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie i przekazywanie do recyklingu lub likwidacji,
 • promowanie wśród pracowników i interesariuszy postaw prośrodowiskowych i wdrażanie zachowań przyjaznych środowisku,
 • stałe doskonalenie procesów technologicznych oraz wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

W ramach Eko Projektu działa w firmie Eko Zespół składający się z pracowników różnych spółek, którego celem jest promowanie ekologicznych rozwiązań. Jego członkowie przez cały rok inicjują akcje proekologiczne, zachęcając wszystkich pracowników do dbania o środowisko. Opracowany został m.in. podręcznik eco-drivingu, dostępny dla wszystkich pracowników. Porady ekologiczne dostępne są na elektronicznej tablicy ogłoszeń, a także publikowane są w czasopismach firmowych. Zespół inicjuje i realizuje większość proekologicznych przedsięwzięć podejmowanych przez firmę, m.in. zbiórki makulatury, tonerów, baterii czy nakrętek. Partnerem akcji jest DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie, która współpracuje przy organizacji akcji.

Leki za tonery - projekt łączący ochronę środowiska, zaangażowanie w działania na rzecz społeczności oraz integrację pracowników wokół wspólnych pozytywnych celów. Pracownicy spółek zbierają zużyte tonery, które przekazywane są jako odpady szkodliwe firmie zajmującej się ich skupem i utylizacją. Pozyskane w ten sposób środki zasilają konto DOZ Fundacji i są dodatkowym wsparciem dla jej podopiecznych.

Zbiórki makulatury – partnerami akcji są spółka Pharmapoint oraz DOZ Fundacja. Przez cały rok makulaturę można wrzucać do specjalnego kontenera. Środki pozyskane ze sprzedaży makulatury również trafiają do DOZ Fundacji.

Korki w worki - celem inicjatywy jest wsparcie lokalnych społeczności, które są partnerami DOZ Fundacji. W Łodzi zakrętki przekazywane są do Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci oraz dla Domu Samotnej Matki. W Gdańsku partnerem akcji jest Fundacja Hospicyjna. W 2015 r. pracownicy uzbierali i przekazali 184,4 kg zakrętek.

Gospodarowanie odpadami

Wszelkie odpady, w tym odpady niebezpieczne, odbierane są we wszystkich spółkach na podstawie umów zawieranych z uprawnionymi do tego firmami zewnętrznymi. Niepotrzebna i stara dokumentacja również przekazywana jest do bezpiecznego zniszczenia uprawnionym do tego firmom, które ponownie odzyskują i wykorzystują pozyskany surowiec. Każdy pracownik na swoim stanowisku pracy dba o maksymalne wykorzystanie materiałów (powtórne wykorzystanie segregatorów, kopert, teczek, itp.).

W drogeriach Natura w 2015 r. rozpoczęte zostały działania mające na celu wprowadzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami. Klientom umożliwia się zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju, a także pozostawienie zużytych baterii w ogólnodostępnym, przeznaczonym do tego celu pojemniku. W każdym punkcie handlowym umieszczony jest plakat informujący o sposobie selektywnej zbiórki odpadów wraz z adresami najbliższych miejsc, w których można je pozostawić.

Ewidencja odpadów - tworzywa sztuczne [Mg]

Ewidencja odpadów - papier i tektura [Mg]

*W 2015 r. zwiększył się zakres raportowania w porównaniu z 2014 r. Raportowane są dane ze wszystkich spółek polskich w ramach 3 linii biznesowych, w tym z drogerii Natura.

Gospodarowanie produktami leczniczymi

Szczególnym odpadem są odpady medyczne, w tym przeterminowane leki, stanowiące odpady niebezpieczne. Produktów tych nie można wyrzucać do śmieci ani na wysypiska, gdyż rozkładają się w glebie, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Dlatego też w łańcuchu dostaw bardzo ważne jest, aby wycofane i przeterminowane leki trafiły do bezpiecznej utylizacji, prowadzonej przez uprawnione do tego firmy.

Wszystkie spółki hurtowe prowadzą szczegółową kontrolę stanów magazynowych produktów pod kątem terminów ważności produktów i uszkodzeń opakowań. Produkty już z co najmniej 6-miesięcznym terminem przydatności do spożycia analizowane są pod kątem możliwości zwrotu do dostawcy, wymiany lub sprzedaży. Dodatkowo raz w miesiącu wszystkie produkty podlegają analizie w zakresie dat ważności i uszkodzeń produktów w celu ewentualnego przeznaczenia produktów do zwrotu do dostawcy, wymiany lub utylizacji.

Postępowanie z towarami uszkodzonymi, przeterminowanymi i krótką datą ważności reguluje wewnętrzna instrukcja. Również utylizacja produktów jest prowadzona w hurtowniach zgodnie z Instrukcją Systemu Jakości dotyczącą niszczenia produktów.

Produkty przeznaczone do zniszczenia stanowią odpad i podlegają ustawie o opadach (Dz.U.2013 nr O poz. 21). Wszystkie odpady, w tym przeterminowane leki, są zbierane w sposób selektywny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Odpady są przekazywane do unieszkodliwienia przynajmniej raz w roku wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom, z którymi spółki mają podpisaną stosowną umowę.

Podmioty te posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów i podlegają kwalifikacji jako dostawca usług do hurtowni, zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą.

Hurtownia prowadzi ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (Dz.U. 2014 poz. 1973).

Aby nie dopuścić do przeterminowania i uszkodzenia leków, a także w trosce o należyte gospodarowanie odpadami, firma cały czas doskonali proces obiegu leków poprzez:

 • nowoczesne rozwiązania logistyczne, minimalizujące ryzyko uszkodzenia czy utraty jakości przez produkty lecznicze (m.in. pojazdy przystosowane do transportu leków w tzw. zimnym łańcuchu dostaw),
 • rygorystyczne zarządzanie terminami przydatności produktów leczniczych,
 • wykorzystanie pojemników wielokrotnego użytku,
 • nowe inwestycje magazynowe starannie analizowane pod kątem efektywności energetycznej,
 • nowoczesne elektroniczne systemy obsługi zamówień z aptek,
 • racjonalną gospodarkę izotermicznymi opakowaniami wielokrotnego użytku,
 • nowoczesne linie sortująco-kompletacyjne, pozwalające na szybsze przygotowywanie zamówień do wysyłki, co pomaga w optymalizacji procesów transportowych,
 • efektywne wykorzystywanie powierzchni, które muszą być chłodzone.

Spółka PGF, w ramach współpracy z aptekami, wspiera je i pomaga w odbiorze leków do utylizacji. Na podstawie umowy firma zajmująca się utylizacją odbiera z apteki przeterminowane leki. Taką możliwość mają wszystkie apteki uczestniczące w programie Zdrowy Wybór. Z możliwości tej w 2015 r. skorzystało 740 aptek prywatnych.

Ewidencja odpadów - artykuły medyczne, w tym kosmetyki i próbki [Mg]

* W 2015 r. zwiększył się zakres raportowania w porównaniu z 2014 r. Raportowane są dane ze wszystkich spółek polskich w ramach 3 linii biznesowych, w tym z drogerii Natura i DOZ Aptek Dbam o Zdrowie.

W procesie wprowadzania marek własnych firma przestrzega zasad dbania o środowisko m.in. poprzez dobór odpowiednich opakowań, które w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko. Opakowania DOZ Produktów są kartonowe i ulegają biodegradacji. Dla asortymentu DOZ Zielnika stosuje się torebki wykonane z materiału całkowicie biodegradowalnego.

Ograniczanie zużycie papieru i zachęcanie do ekologicznych zachowań

Pracownicy w codziennej pracy starają się redukować zużycie papieru m.in. poprzez dwustronne drukowanie. Przypominają o tym specjalne naklejki przy drukarkach. O zakupie nowego sprzętu decyduje możliwość druku obustronnego. Stopki w mailach zachęcają do rezygnacji z wydruków niepotrzebnych dokumentów. Oferty i prezentacje, a także biuletyny (m.in. Biuletyn DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie, biuletyn programu PULS oraz Pelion Wellnes) wysyłane są drogą elektroniczną oraz zawierają informację, by w trosce o poszanowanie środowiska, nie drukować ich niepotrzebnie. Stale wprowadzane są nowoczesne rozwiązania mające na celu minimalizację zużycia papieru, w tym m.in.:

 • elektroniczne biuletyny i oferty handlowe,
 • e-lerningowe szkolenia,
 • promowanie wykorzystywania nośników elektronicznych do dystrybucji dokumentów,
 • system workflow – rozliczanie urlopów, delegacji oraz druków RMUA bez użycia papieru,
 • elektroniczne kartki świąteczne i zaproszenia,
 • informacje w czasopismach zachęcające do segregowania papieru.

Aby w większym stopniu kontrolować zużycie papieru wprowadzono jego centralnie zamawianie. Co roku z takiej możliwości korzystają kolejne spółki.

Zużycie papieru w ryzach*

* W 2013 r. dane objęły 20 spółek, w 2014 r. - 25 spółek, w 2015 r. - 27 spółek.

Zużycie energii

Pelion stale dąży do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w swoich obiektach. Już na etapie zakupów i kryteriów wyboru przywiązuje dużą wagę do aspektu ekologicznego dbając, aby zakupiony sprzęt charakteryzował się niskim poborem energii. Sukcesywnie wymieniane jest oświetlenie na energooszczędne. W remontowanych oraz nowo budowanych obiektach instalowane są czujniki ruchu i automatyczne wyłączniki światła. Dział inwestycji oraz firma zarządzająca budynkami w ramach grupy dbają, by na etapie projektowania nowych budynków czy też modernizacji brać pod uwagę efektywność termiczną. W budynkach biurowych i magazynach stosuje się nowoczesne i efektywne energetycznie systemy termo-wentylacyjne i chłodnicze.

Firma dba również o edukację pracowników w zakresie oszczędności energii poprzez porady w czasopiśmie dla pracowników oraz na tzw. elektronicznej tablicy ogłoszeń.

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (GJ). Spółki polskie i litewskie

Całkowite zużycie energii w podziale na: elektryczną i cieplną [MWh]. Spółki polskie i litewskie

Woda

Stała kontrola i monitorowanie zużycia wody pozwalają na jej racjonalne wykorzystanie. Instalowane są perlatory i dwudzielne spłuczki. Rozmieszczone przy umywalkach i zlewach naklejki zachęcają pracowników do oszczędnego gospodarowania i oszczędzania wody.

Łączny pobór wody z sieci miejskiej [m3]

*W 2015 r. zwiększył się zakres raportowania w porównaniu z 2014 r. Raportowane są dane ze spółek w ramach 3 linii biznesowych, w tym z drogerii Natura, DOZ Aptek Dbam o Zdrowie oraz ze spółek litewskich.

Wzrost zużycia wody w stosunku do 2014 r. wynika również z prac remontowych i budowlanych, m.in. remontu zbiornika p-poż w Poznaniu (uszczelnienie płaszcza, spuszczenie wody i ponowne napełnienie) oraz budowy nowej lokalizacji w Łodzi (w 2015 r. rozbudowa o kolejne powierzchnie magazynowe - około 10 000 m2 oraz znaczne zwiększenie ilości pracowników w nowo wybudowanym magazynie).

Transport

Firma inicjuje i wspiera ekologiczne zachowania wśród pracowników, zmierzające do ograniczenia zużycia paliwa.

Zachęca m.in do:

Zużycie paliw (samochody służbowe) *

*Dane na podstawie kart paliwowych

Firma kontynuuje politykę eliminowania z posiadanej floty samochodów o najniższej normie EUR. Nowe samochody wyposażone są w układy wydechowe zaopatrzone w nowoczesne systemy katalityczne, dzięki którym obniżona jest emisja spalin. W 2015 r. firma wprowadziła do użytkowania samochody spełniające najwyższą normę EUR 6. Z roku na rok spada udział paliw wg normy EUR 3 i EUR 4, a rośnie udział wg normy EUR 5, który wynosił w 2015 roku aż 73,75 %. Jednocześnie z roku na rok spada zużycie benzyny na rzecz oleju. Zużycie benzyny w 2015 r. wyniosło 9,34 %, a oleju 90,66%. W 2015 r. nastąpił nieznaczny wzrost zużycia paliw związany z rozwojem firmy oraz wzrostem liczebności floty.

W Pelion usługi związane z służbową flotą samochodową świadczy spółka wewnętrzna Pharmauto. Przedstawione dane otrzymano na podstawie zestawienia z kart paliwowych. Nie są uwzględnione zakupy na faktury ze względu na trudności z uzyskaniem takich danych.

Usługi logistyczne, w tym logistyka magazynowa i logistyka dystrybucji, świadczone są na rzecz spółek Pelion przez Pharmalink Sp. z o.o. Spółka ta wykonuje usługi również na rzecz podmiotów zewnętrznych. Współpracuje z firmami przewozowymi posiadającymi wyspecjalizowany i w pełni dostosowany park samochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Monitoring transportu GPS prowadzony jest przez 24 godziny. Dostawy realizowane są w modelu dystrybucji: standardowy model dystrybucji 24h, 98 tras, dostawy bezpośrednie do 12h oraz dostawy na ratunek. Dział temperatur, wspomagający cały proces łańcucha dystrybucji, zajmuje się m.in. walidacją pojazdów, kontrolą i stanem technicznym pojazdów i urządzeń w zakresie warunków transportu, alertami przekroczeń, nadzorem nad rejestratorami. Firma współpracuje tylko z przewoźnikami, których pojazdy (busy, ciężarówki oraz ciągniki siodłowe - tzw. TIR) nie są starsze niż 5 lat. W 2015 r. przejechały łącznie 21 663 528 km. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko firma optymalizuje trasy oraz dba o maksymalne wykorzystanie ładowności pojazdów (m.in. poprzez łączenie transportów, brak pustych przejazdów, itp.).

[UNGC: 7,8,9]

Wszystkie zobowiązania na 2015 r. zostały zrealizowane

 • Kontynuacja działalności Eko-Zespołu
 • Kontynuacja akcji „Korki w worki”, „Leki za tonery” i zbiórek makulatury na rzecz DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie